top of page

Juridische kennisgeving (TravelZen.info)

Juridische kennisgeving en informatie en de aanvaarding ervan

Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de portaaldienst "www.travelzen.info" (hierna "TravelZen.info") die beschikbaar wordt gesteld aan internetgebruikers.

Het gebruik van het portaal impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving in de versie die is gepubliceerd door TravelZen.info op hetzelfde moment dat de gebruiker het portaal bezoekt. Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving elke keer dat hij van plan is het portaal te gebruiken, zorgvuldig lezen, aangezien deze kan worden gewijzigd.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van het portaal

TravelZen.info is een portaal waarvan het doel is om bepaalde diensten op het gebied van informatie aan te bieden door middel van zelfgemaakte inhoud of door middel van links met de respectieve dienstverleners. Zowel de toegang tot de TravelZen.info-website als het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die er toegang toe krijgt of gebruikt, TravelZen.info reageert niet op enige consequentie, schade of schade die kan voortvloeien uit toegang of gebruik van informatie.

TravelZen.info garandeert niet dat de informatie, tekst, afbeeldingen, links of enige andere inhoud op haar website juist of volledig zijn, met uitzondering van, in het bijzonder, enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit commerciële of andere inhoud en diensten op gebruikers en TravelZen. info Evenals websites die elektronisch (link), direct of indirect, via de TravelZen.info website kunnen worden gelinkt

Tijdelijk zullen links naar de webpagina's van derden waarmee geen relatie bestaat op de hoofdpagina worden opgenomen, met dien verstande dat dergelijke links alleen voor reclamedoeleinden voor hun eigenaar zijn en elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit hun opname zal worden afgewezen. Elke eigenaar behoudt zich het recht voor om de verwijdering van links naar zijn pagina's en de onmiddellijke opschorting van het gebruik van zijn namen, merken of logo's in TravelZen.info te verzoeken.

Aan de andere kant, en met betrekking tot de producten of diensten die via deze pagina kunnen worden verkregen, wijst TravelZen.info alle
verantwoordelijkheid die zou kunnen ontstaan, waardoor het werk van TravelZen.info wordt beperkt om contact te leggen met mensen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van goederen en diensten met het respectieve verkopende bedrijf, buiten de mogelijke banden die contractueel of buitencontractueel beide kunnen verenigen.

TravelZen.infot behoudt zich alle rechten voor om de toegang en inhoud van de website op elk moment te wijzigen, te beperken of te annuleren, zonder enige verantwoordelijkheid voor de update ervan. Evenzo behoudt TravelZen.info zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de configuratie of presentatie van haar website, waarbij het op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gebruik kan maken van dergelijke kracht. Evenmin is het verantwoordelijk voor enig technisch of menselijk falen dat de tijdelijke of definitieve opschorting van deze service zou kunnen veroorzaken.

Informatie aanvragen Servicevoorwaarden

Via de informatieaanvraagservice (campingcontact) kunnen gebruikers informatieverzoekberichten sturen naar verschillende accommodaties die op de portal worden geadverteerd.
Om een bericht te kunnen verzenden, hoeft de gebruiker geen geregistreerde gebruiker van TravelZen.info te zijn

De verstrekking van de informatieaanvraagservice door TravelZen.info is gratis. Om gebruik te maken van de dienst voor informatieverzoeken, moeten gebruikers bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken en vrijwillig beslissen of ze TravelZen.info toestemming geven om te worden opgenomen in het gebruikersregister. TravelZen.infotatomatisch verwerken van persoonlijke gegevens voor gebruik en met doeleinden en onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het gegevensbeschermingsbeleid.

TravelZen.infot is niet verplicht tot controle en heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers maken van de informatieverzoekservice.

Campings.net is voor de gebruiker uitgesloten van enige verantwoordelijkheid of verplichting die voortvloeit uit het aanbieden of contracteren van producten aan de accommodatie van de adverteerder.

Gebruikersregister

Over het algemeen is voor toegang tot het portaal geen voorafgaand abonnement of registratie van gebruikers vereist. TravelZen.info stelt het gebruik van sommige Diensten echter onder voorwaarden aan de voorafgaande voltooiing van de overeenkomstige Gebruikersregistratie.

Voorwaarden van de mededelingenbordservice, indien van toepassing
Deze algemene voorwaarden regelen niet het doen van aanbiedingen of het contracteren van producten of diensten die worden aangeboden in de mededelingenbordservice van het portaal, die in elk geval vrij zal worden bepaald door de gebruikers die hun producten of diensten aanbieden.

Via de Mededelingenbord-service stelt TravelZen.info bepaalde pagina's beschikbaar voor gebruikers die de publicatie en raadpleging van advertenties met aanbiedingen voor de verkoop of uitwisseling van producten mogelijk maken.
Het enige doel van deze pagina's is om het zoeken van gebruikers naar informatie en aanbiedingen over producten en, waar van toepassing, toegang tot het
mogelijkheid om de Producten te contracteren met externe Adverteerders.

De levering van de Mededelingenbord-service door TravelZen.info is gratis voor gebruikers en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie om er toegang toe te krijgen, hoewel registratie nodig kan zijn voor de gebruiker om actief deel te nemen. Om gebruik te kunnen maken van de Mededelingenbord-service, moeten Gebruikers TravelZen.info vooraf bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken via het Registratieformulier. TravelZen.info zal de persoonlijke gegevens automatisch verwerken voor het gebruik en voor de doeleinden, evenals onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in haar gegevensbeschermingsbeleid.

ADVERTEERDERS HANDELEN IN ALLE GEVALLEN NAMENS EN NAMENS HUN NAMENS, ZOWEL MET BETREKKING TOT HET AANBOD EN DE MOGELIJKE OVEREENKOMST VAN DE PRODUCTEN. TravelZen.info SPONSORT, GARANDEERT OF REAGEERT NIET OP DE PRESTATIES VAN ADVERTEERDERS.

CAMPINGS.NET HEEFT GEEN VERPLICHTING TOT CONTROLE EN HEEFT GEEN CONTROLE OP HET AANBIEDEN EN IN DE HANDEL BRENGEN VAN DE PRODUCTEN DIE OP DE MARKT VAN DE PORTAL WORDEN AANGEBODEN, NOCH DE AANBIEDINGEN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN, NOCH DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE PRODUCTEN OVEREENGEKOMEN DOOR DE ADVERTEERDERS, NOCH DE NALEVING DOOR DEEL VAN DE ADVERTEERDERS VAN DE VERPLICHTINGEN DIE UIT DE VERKOOP VAN DE PRODUCTEN VOORTVLOEIEN.

De gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt vrijwillig dat het gebruik van de mededelingenborddienst in ieder geval onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid plaatsvindt.

TravelZen.info SLUIT VAN DE GEBRUIKER ELKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING UIT HET AANBIEDEN OF CONTRACTEN VAN PRODUCTEN DIE DOOR ADVERTEERDERS VIA OF ALS GEVOLG VAN DE MARKETING-DIENST WORDEN UITGEVOERD EN, MET NAME, HOEWEL NIET UITZONDERLIJK, DOOR DE LICENTIE GEBREKEN VAN DE PRODUCTEN AANGEBODEN DOOR OF OVEREENGEKOMEN MET ADVERTEERDERS, EN VOOR DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE ADVERTEERDERS HEBBEN OPGENOMEN VIA HET AANBOD EN DE GESLOTEN CONTRACTEN, EN VOOR DE INHOUD EN INFORMATIE DIE IN DE MARKT VAN DE PORTA ZIJN OPGENOMEN Lwww.travel.info

Gegevensbescherming

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Verantwoordelijk voor de behandeling: Postadres: C / Escuela, 22 Almería. E-mail: travelzen.info@gmail.com

2. Met welk doel zullen we uw persoonsgegevens blijven verwerken?
We verwerken de persoonlijke gegevens van gebruikers om hen de informatieve en digitale marketingdiensten van TravelZen.info, geregisseerd door ENRIQUE CORDON, aan te bieden en om informatieve en commerciële communicatie (ook elektronisch) te verzenden.

3. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens worden zes (6) jaar bewaard, in overeenstemming met de huidige boekhoudregels en, indien van toepassing, tien (10) volgens de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld.

4. Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is de toestemming die u ons hebt gegeven tijdens het verzamelen ervan.

5. Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens meegedeeld?
De gegevens worden niet aan een andere entiteit meegedeeld, behalve in gevallen van wettelijke verplichting.

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, verzoeken om annulering of verwijdering wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. U kunt in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie ook verzoeken om beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt uw toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie intrekken en de bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar travelzen.info@gmail.com

Als u geen bevredigend antwoord krijgt en een claim wilt indienen of meer informatie wilt verkrijgen over een van deze rechten, kunt u contact opnemen met het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsbepalingen ervan, moet de persoon die verantwoordelijk is voor de website, in overeenstemming met de bepalingen van art. 5 en 6 van de LOPD, informeert alle gebruikers van de website die hun persoonlijke gegevens verstrekken of zullen verstrekken, dat deze zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming met registratienummer 2092651581.

Gebruikers, door het vakje aan te vinken, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun persoonsgegevens door parteTravelZen.info worden verwerkt om de volgende doeleinden te bereiken:

Het verzenden van commerciële reclameboodschappen via e-mail, fax, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die commerciële communicatie mogelijk maken. Deze commerciële communicatie heeft betrekking op producten of diensten die worden aangeboden door TravelZen.info, evenals door medewerkers of partners met wie het een commerciële promotieovereenkomst heeft gesloten tussen zijn klanten. In dat geval hebben derden nooit toegang tot persoonsgegevens. In elk geval zal er commerciële communicatie plaatsvinden door TravelZen.info en zal deze betrekking hebben op producten en diensten die verband houden met de campingsector. Voer statistische onderzoeken uit. Verwerk bestellingen, verzoeken of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via een van de contactformulieren die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op de TravelZen.info-website.

Stuur de nieuwsbrief door op de website.
TravelZen.info informeert en garandeert gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens in geen geval zullen worden overgedragen aan derde bedrijven.

Alle gegevens die via de website worden opgevraagd, zijn verplicht, aangezien ze nodig zijn voor een optimale dienstverlening aan de gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, garandeert TravelZen.infono dat de verstrekte informatie en diensten volledig zijn afgestemd op uw behoeften.

TravelZen.info garandeert de gebruiker in ieder geval de uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet, in de voorwaarden voorzien in de huidige wetgeving. Daarom kunt u, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), uw rechten uitoefenen door een uitdrukkelijk verzoek in te dienen op de volgende manieren:

TravelZen.info e-mail: travelzen.info@gmail.com. U kunt contact opnemen via Telf .: 610978830

Evenzo kan de gebruiker zich uitschrijven voor een van de aangeboden abonnementsdiensten door te klikken op het uitschrijfgedeelte van alle e-mails die door TravelZen.info worden verzonden.

Op dezelfde manier heeft TravelZen.infot alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens die het behandelt te garanderen, en om verlies, wijziging en / of toegang door onbevoegde derden te voorkomen. .


Gedragscode

Het basisprincipe van TravelZen.info is gezond verstand en educatie, we willen dat u die prachtige plekken kent waar u kunt genieten van die welverdiende rust en uw ervaringen kunt doorgeven aan anderen. Klachten over slechte service worden voor de wet ingediend met behulp van bestaande klachtenformulieren op de camping en / of bij de relevante officiële instanties hiervoor.

U garandeert en manifesteert uw recht en autoriteit om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze gedragscode, anders kunt u de secties of inhoud van TravelZen.info niet gebruiken. De huidige gedragscode machtigt u om de secties van TravelZen.info volledig te gebruiken. vrijheid, altijd met behoud van gepaste correctie en wederzijds respect tussen gebruikers van dit communicatiemiddel, het accepteren en naleven van de sancties die voortvloeien uit elke onjuistheid. Aanvaarding van deze gedragscode en het gebruik van uw vrijheid maakt u verantwoordelijk voor de geschriften ondertekend onder uw bijnaam, beschermd met een wachtwoord, waardoor de beheerder of beheerders van TravelZen.info worden vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Het herhalen van een gedrag dat van uw kant zou moeten worden bestraft, zal leiden tot uw directe en definitieve uitzetting, en u kunt dit medium vanaf dat moment niet meer gebruiken met uw gebruikersaccount, tenzij uitdrukkelijk besloten door de beheerder of de beheerders van TravelZen. info. De volgende gedragingen zullen worden opgevat als strafbaar of strafbaar, waardoor de beheerders van TravelZen.infot vrij zijn om een of meer van deze gedragingen te wijzigen of aan te passen, of zelfs die toe te voegen die zij nodig achten.
Onjuist gebruik van de middelen of gegevens van TravelZen.info Elke onwaarheid in uw persoons- of registratiegegevens.

Het gebruik van woorden of uitdrukkingen die een van de componenten of gebruikers van TravelZen.info in diskrediet brengen of belasteren.

Het gebruik van het netwerk voor de distributie / promotie van documenten of informatie met seksuele of pornografische inhoud of enige andere bij wet verboden, evenals die met slechte smaak.

Het gebruik van berichten waarin het bedoeld is om de goede reputatie in twijfel te trekken, of er zelfs maar de minste twijfel over te zaaien, van een TravelZen.info-gebruiker

Het herhaaldelijk gebruik van profane uitdrukkingen, gratis of zonder geldige redenering.

Het gebruik van het netwerk voor de distributie van advertenties buiten TravelZen.info, evenals een oneerlijk gebruik ervan.

Het gebruik van de TravelZen.infot-structuur om elke vorm van spam te verspreiden.

De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van een gebruiker die deze gedragscode overtreedt, of van enige sanctiemaatregel waartoe wordt besloten, zal altijd het laatste redmiddel zijn van de beheerder of beheerders van TravelZen.info.

Accommodatie beoordelingen

TravelZen.info is niet verantwoordelijk voor de berichten die door gebruikers worden verzonden. TravelZen.info behoudt zich het recht voor om berichten in te trekken zonder kennisgeving die in strijd zijn met de richtlijnen.

Meningen die zijn:

- Aanstootgevende of grof taalgebruik

- Klachten

- Upload video's, foto's of links ernaar om te klagen over de staat van de accommodaties

- Persoonlijke kritiek op medewerkers of management

- Van irrelevante inhoud voor de rest van de kampeerders

- Weinig ontwikkeld, onvoldoende onderbouwd of niet erg objectief

- Het aanbevelen van andere concurrerende bedrijven

Om contact op te nemen met www.TravelZen.info om de overtreding van deze regels of iets anders te melden, gebruikt u de rapportagelinks voor elke opmerking.

UPLOAD FOTO'S EN VIDEO'S OF LINKS.
1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van beeldserverdiensten en hun aanvaarding
De levering en het gebruik van de Dienst door de Gebruiker zal in ieder geval worden begrepen onder strikte naleving door laatstgenoemde van de voorwaarden in deze Voorwaarden en / of de Juridische kennisgeving.
Als de Gebruiker besluit deze Voorwaarden en / of, waar van toepassing, de Toekomstige Voorwaarden en de Juridische kennisgeving niet te aanvaarden, dient hij zich te onthouden van toegang tot en / of gebruik van de dienst aangeboden door TravelZen.info
2. Doel en beschrijving van de dienst
Het doel van de Voorwaarden is het aanbieden van de gratis beeldserverservice via internet. Gebruikers zullen gratis en na het uploaden van het afbeeldingsbestand via een van de afbeeldingsuploadformulieren op het web www.TravelZen.info automatisch een afbeelding uploaden naar de TravelZen.info-server.
3. Verplichtingen van de gebruikers
De gebruiker stemt ermee in om de dienst te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze voorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid daarvan, evenals de algemeen aanvaarde moraal en goede gebruiken en openbare orde.
De Gebruiker is daarom verplicht om de dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, in strijd met de bepalingen van deze Voorwaarden, die de rechten en belangen van derden schaden, of die op enigerlei wijze de dienst kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren. of het normale gebruik of genot van de dienst door andere gebruikers verhinderen. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, de verzending, verspreiding of beschikbaarstelling aan derden via de dienst van afbeeldingen die:
A. Op enigerlei wijze andere mensen of bedrijven lastigvallen, stalken, bedreigen of misbruiken. B. Neem inhoud op die obsceen of aanstootgevend is of die de gevoeligheid van een derde partij die er toegang toe heeft, kan schaden. C. Inhoud verspreiden die de wettelijke rechten van anderen kan schenden of schenden, zoals lasterlijk materiaal of waarvan de inhoud inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten. D. Anderen aanmoedigen om deze Voorwaarden en / of de wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in het huidige regelgevingskader te schenden. E. Gebruikt voor commerciële, reclame of illegale doeleinden; evenals voor het verzenden van junkmail, spam, kettingen of massale verspreiding van ongevraagde berichten. F. Inbreuk maken op de voorschriften betreffende het geheim van communicatie. G. Beeldserver bedoeld om te schenden of informatie te verstrekken over hoe beveiligingssystemen te schenden. H. bevatten pornografie. I. Als klacht over de staat van campings en accommodatie
De gebruiker geeft toestemming voor de overdracht van de foto, afbeelding, avatar, emotionele of andere digitale indeling die is geüpload naar het TravelZen.info-portaal vanuit een van de uploadformulieren, evenals het gebruik van het geüploade bestand, op elk medium en via elke vorm van communicatie , inclusief reclame en / of promotie van de TravelZen.info website.
Van zijn kant behoudt TravelZen.info zich het recht voor om elke afbeelding die de Gebruiker van de dienst uploadt wegens niet-naleving van de bepalingen van de Voorwaarden te verwijderen of in te trekken, evenals om elke afbeelding die informatie bevat van de kenmerken die zijn opgesomd in de letters A tot en met I., en zelfs als het er niet in staat, zonder dat voorafgaande kennisgeving of kennisgeving achteraf vereist is.
TravelZen.info behoudt zich het recht voor om een afbeelding als "illegaal" te beschouwen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de publicatie ervan. In elk geval worden de IP-adressen van waaruit de afbeeldingen worden verzonden, opgeslagen, voor het geval dat een van hen een vorm van criminaliteit oploopt.
4. Disclaimer
Het uploaden van afbeeldingen naar de afbeeldingenserver, evenals hun inhoud, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers die ze uploaden.
TravelZen.info is in geen geval verantwoordelijk voor de afbeeldingen die door haar gebruikers zijn geüpload en sluit ook elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt.
TravelZen.info garandeert niet de beschikbaarheid, continuïteit of onfeilbaarheid van de werking van de dienst.

Dichtstbijzijnde campings

Vanuit dit gedeelte kunt u de 5 campings zien die het dichtst bij de bezochte camping liggen, maar houd er rekening mee dat het een berekening is op basis van de GPS-situatie (dat wil zeggen een rechte lijn), zodat de afstanden op de route in sommige gevallen kunnen variëren, aangezien het programma houdt geen rekening met de indeling van de wegen. Daarom moeten deze gegevens uitsluitend als richtlijn worden beschouwd. TravelZen.info is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking of verlies van tijd of route als gevolg van verkeerde interpretaties.

Gebruik van cookies en het activiteitenbestand

De aanbieder kan voor eigen rekening of die van een derde partij die is gecontracteerd om meetdiensten te leveren, cookies gebruiken wanneer een gebruiker de website bezoekt. Cookies zijn bestanden die via een webserver naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het browsen vast te leggen.

De cookies die door de website worden gebruikt, zijn alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en hun computer en geven zelf niet de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Door het gebruik van cookies is het mogelijk dat de server waarop het web zich bevindt, de webbrowser herkent die door de gebruiker wordt gebruikt om het browsen gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot geregistreerde gebruikers. voorheen toegang hebben tot de zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen waren gereserveerd zonder dat u zich voor elk bezoek hoeft te registreren. Ze worden ook gebruikt om de publieks- en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij op de hoogte wordt gebracht van de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Om de website te gebruiken, is het niet nodig dat de gebruiker de installatie van door de website verzonden cookies toestaat, of dat de derde partij handelt
namens hen, onverminderd de noodzaak voor de gebruiker om een sessie als zodanig te starten in elk van de diensten waarvan de levering voorafgaande registratie of "login" vereist.

De cookies die op deze website worden gebruikt, zijn in ieder geval tijdelijk met als enig doel hun latere overdracht efficiënter te maken. In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

IP-ADRESSEN

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd serveractiviteitsbestand dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen waarmee het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan webservices, de volgorde van bezoeken, het toegangspunt, enz.


VEILIGHEID

De website maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken die algemeen aanvaard zijn in de branche, zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, allemaal met als doel ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken, accepteert de gebruiker / klant dat de provider gegevens verkrijgt met het oog op de overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.

Elk contractproces of dat de introductie van persoonlijke of karaktervolle gegevens (gezondheid, ideologie, ...) met zich meebrengt, zal altijd via een beveiligd communicatieprotocol (https: //, ...) worden verzonden, op een zodanige manier dat geen derde partij toegang heeft tot de elektronisch verzonden informatie.


SWEEPSTAKES EN PROMOTIES
1 ACTIEF ONDERWERP VAN DE PROMOTIE:
Natuurlijke personen die tijdens de Promotie in Spanje wonen en er legaal verblijven, van wettelijke leeftijd of burgerlijk geëmancipeerd, en die niet beperkt zijn, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, in hun rechtsbevoegdheid of om op te treden.
2 WIJZE VAN DEELNAME: ALLEEN VIA DE WEB OF DE MICROSITE-WEB
3 DEELNAME: TOEGANG VIA DE WEBPAGINA www.TravelZen.info.
Met toegang tot internet vanaf elk apparaat waarop de genoemde beschikbaarheid is ingeschakeld, krijgt u toegang tot de website www.TravelZen.info (microsite), waar u toegang krijgt tot de link die is ingeschakeld op de genoemde website voor de promotie, waarin, eenmaal volledig geladen, Het zou moeten .....
Deelname via het web vereist dat de belastingplichtige een reeks gegevens verstrekt om contact op te nemen met dezelfde aanvraag voor toekenning, en die moet handmatig worden ingevoerd door de deelnemende gebruiker door ze op te nemen in het bestaande gedeelte voor dat doel op de microsite van de Webpagina. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van het bedrijf dat de reclame maakt in overeenstemming met de vereiste legaliteit op het gebied van gegevensbescherming, en worden opgenomen in een bestand dat haar eigendom is, waar de tussenkomende partij op elk moment contact kan opnemen met dat bedrijf. op het hierboven aangegeven adres om informatie, rectificatie, verzet of annulering van uw gegevens aan te vragen.
Alle gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemer aan de actie worden verstrekt door toegang te krijgen tot zijn eigen website of via Facebook, kunnen door het bedrijf dat de promotie aanbiedt worden gebruikt om te worden opgenomen in zijn database, of in gerelateerde bedrijven of van dezelfde groep. , onder voorbehoud van het voorgaande en de wet op de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming (organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens), worden de deelnemers geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt om hun deelname aan wedstrijden en georganiseerde promoties te beheren. door TravelZen.info, en dat zij hun recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet kunnen uitoefenen door contact op te nemen met TravelZen.info of travelzen.info@gmail.com
De gegevens die door de deelnemers aan de promotie worden verstrekt, moeten echt en waarheidsgetrouw zijn en overeenkomen met de persoon die de prijs wil aanvragen, en mogen niet overeenkomen met minderjarigen of arbeidsongeschikten, aangezien ze niet zijn geverifieerd of geverifieerd door het bedrijf van de promotor, dat vrijgesteld is van enige verantwoordelijkheid bij de behandeling, schade of inbreuk op rechten, die kunnen worden afgeleid uit de onnauwkeurigheid, wijziging, nabootsing ... enz. van wie ze faciliteert.
4 TOEPASSELIJKE REGELS. Die gespecificeerd in elke geldende promotie
5 BESCHRIJVING VAN DE PROMOTIEPRIJZEN.
1.- Elke tussenliggende persoon heeft recht op toegang tot een enkele prijs van de huidige promotie
2.- De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar, en kan niet worden ingewisseld voor enig ander element, noch in geld, noch in natura.
1.- MOGELIJKHEID VAN WIJZIGINGEN:
De promotor behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijs te vervangen of te wijzigen door een andere van analoge of gelijkaardige aard, indien er oorzaken zijn die buiten de wil van de organisatie liggen of om redenen voor het verstrekken van een dergelijke prijs.
De prijs wordt aan de winnaar geleverd in overeenstemming met hetgeen in deze voorwaarden is overeengekomen, waarbij de promotor niet verantwoordelijk is voor de goede werking of gebreken waaraan hij lijdt, in dit geval moet hij onder de garantie van de fabrikant en / of leverancier van de prijs staan.
6 OORZAKEN VAN DISKWALIFICATIE VAN EEN DEELNEMER AAN DE PROMOTIE. Wanneer kwade trouw wordt gevoeld of punt 14 wordt geschonden.
7 TOEPASSELIJKE WETGEVING: Deze promotie valt onder de huidige wetgeving in Spanje en onder deze Algemene voorwaarden
8 WIJZIGINGEN EN / OF BIJLAGEN: Het bedrijf dat de promotie organiseert, behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of opeenvolgende bijlagen toe te voegen aan zijn mechanica en prijzen, op voorwaarde dat ze gerechtvaardigd zijn en / of de deelnemers niet schaden en aan hen worden meegedeeld naar behoren op een betrouwbare manier of met voldoende bekendheid of publiciteit.
9 RETENTIES: De verkoop of promotie van goederen of diensten is onderhevig aan inhouding of storting op de rekening, op voorwaarde dat de waarde van de prijs meer dan 300 euro bedraagt. Niettegenstaande het voorgaande, moet de winnende deelnemer die uiteindelijk van de prijs zal genieten, in voorkomend geval en op eigen risico, de waarde van de prijs opnemen in de bijbehorende belastingaangifte.
10 UITSLUITINGEN: Alle medewerkers van het bedrijf dat het evenement organiseert, evenals hun familieleden tot en met het eerste leerjaar, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan deze Promotie.
11 IDENTIFICATIE: De identiteit van de deelnemers en winnaars wordt uitsluitend geaccrediteerd door middel van officiële documenten (DNI en paspoort of NIE voor niet-ingezetenen). Genoemde documenten moeten van kracht zijn op het moment van aanvang van de actie en tot de levering en het genot van de prijs in kwestie.
12 DEELNAME VIA HET INTERNET. De promotor sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door het tijdelijke gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van het programma waarmee hij deelneemt aan de promotie, tot de fraude met het hulpprogramma dat gebruikers mogelijk hebben toegeschreven aan de zelf, en in het bijzonder, hoewel niet uitsluitend, op het niet kunnen openen van de verschillende pagina's en het verzenden van deelnamegegevens.
13 AFLEVERING VAN PRIJZEN: De prijzen aan de winnaars zijn nominatief en zullen uitsluitend binnen het Spaanse grondgebied en de plaats waar de promotor op betrouwbare wijze deelneemt aan de winnaar worden bezorgd, daarom worden de verwerkings- en exportkosten voor een niet-ingezeten winnaar in Spanje gedragen door van de begunstigde.
14 RECHT OM FRAUDULENTE DEELNEMINGEN UIT TE SLUITEN: De promotor behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde wijze elke gebruiker te elimineren die de goede werking en het normale en reglementaire verloop van deze Promotie bedriegt, misbruikt, wijzigt of uitschakelt.
15 AANVAARDING VAN DE HUIDIGE REGELS: De enkele deelname aan deze Promotie impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden als een verplicht document dat de deelnemers bindt.

bottom of page